نوشته‌ها

دسته بندی مشتریان و طبقه بندی مشتریان برای هدف گذاری هر گروه

/

دسته بندی کردن (Segmentation) به معنای شکستن بازار فروش محصول به گروه‌های کوچک تری‌است که بتوان آن‌ها را مدیریت کرد و از روش‌هایبازاریابی خاص برای هر دسته و گروه استفاده کرد. این دسته بندی را بر اساس پارامترهای مختلفی می‌توان انجام داد. برای مثال: