نوشته‌ها

بازاریابی رابطه مند - بازاریابی رابطه مند چیست

بازاریابی رابطه مند

/

پیش‌تر راجع به مفهوم مشتریان داخلی و مشتریان خارجی صحبت کردیم. در این مقاله ابتدا تعریفی از آن‌ها را با هم مرور کرده و سپس به تعریف و بررسی بازاریابی رابطه مند می‌پردازیم