درس ۵ بخش ۳ - چگونگی اطمینان یافتن از صحت فعال شدن فشرده ساز