درس ۴-بخش ۳-حذف سی‌اس‌اس‌های خارجی و دیدن نتیجه در افزایش سرعت