درس ۲ بخش ۲ - مشاهده درخواست‌های تبادل شده بین سایت و کاربر