تبلیغات در دنیای کسب و کار

همه چیز در مورد تبلیغات-قسمت دوم

این مقاله را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید

شکل های نوین تبلیغات

در حال حاضر حجم بالایی از تبلیغات در فناوری های ارتباطی نوین و به ویژه اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد. یک نمونه از این نوع تبلیغات، استفاده از آگهی های هوشمندانه به منظور جلب توجه مخاطبان است. مثلاً چنانچه کاربری در موتور جستجوی گوگل کلمه نرگس را تایپ کند، گوگل علاوه بر آنکه پاسخ ها را در مورد کلمه نرگس(به ترتیب میزان مراجعه که به آن شده است) در اختیار کاربر می گذارد بلکه در سمت راست و بالای صفحه، یک فروشگاه گل (که از گوگل خواسته برایش تبلیغ کند) معرفی خواهد کرد. این روش چند مزیت دارد:

-۱ تحمیلی، مزاحم و آزار دهنده نیست، چون از پاسخ ها جدا شده است.
-۲ فرمت بسیار ساد های دارد.
-۳ آگهی کاملاً با پرسش کاربران مرتبط است.
از دیگر اشکال تبلیغات نوین، می توان به شیوه متعامل و اینتراکتیو اشاره کرد که ایجاد یک رابطه متقابل میان مصرف کننده و شرکت تبلیغاتی می کند و تبلیغات برای هر کس متناسب با سطح سواد، درآمد و نیاز، متغیر خواهد بود. اگر به رادیو اینترنتی یاهو که توسط کمپانی لانچ تأمین م یشود، مراجعه کرده باشید، خواهید دید که برای نام آهنگ، خواننده و آلبوم، سه نظرسنجی جدا وجود دارد و شنونده به آنها امتیاز می دهد و به تدریج، نرم افزارهای یاهو، ذائقه مشتری خود را تشخیص داده و آهنگ های مورد علاقه اش را بیشتر پخش می کنند.
شیوه دیگر، تبلیغات از طریق بنر است. بنر، پیام فعالى است که به شکلى هنرى شامل تصاویر و مت نهاى ثابت و متحرک، روى صفح ههاى وب ظاهر م یشود و بینندگان را به سای تهاى آگهى دهنده هدایت م یکند. بنر استاندارد ۴۶ ۸ پیکسل پهنا و ۶۰ » تمبر پستى « یا » بند انگشتى « پیکسل ارتفاع دارد. گروهى دیگر از بنرها که به معروفند، در حاشیه این صفح هها قرار م یگیرند. بنرها به دلیل هزینه کم در طراحی و پست، از متداو لترین اشکال تبلیغات اینترنتی به شمار م یآیند.

بنرهای ثابت:

بنر ثابت، به بنری اطلاق م یشود که تبلیغ را به صورت یک تصویر و در انداز های ثابت ارایه م یکند. از آنجا که بنرها در بسیاری از سای تها نمایش داده م یشوند، نرخ بازدید بالایی دارند، ولی نرخ کلیک در آنها پایین است. بنرهای انیمیش ندار )بنرهای پویا(: در حقیقت بنرهای ثابتی هستند که از ف نآوری انیمیشن در طراحی و ساخت آنها استفاده شده است. این نوع بنرها به دلیل برخورداری از انیمیشن، نسبت به بنرهای ثابت، غالبا نرخ کلیک بالاتری دارند. بنرهای ثابت و انیمیش ندار، هر دو ابزارهای مناسبی برای معرفی نام تجاری م یباشند.

بنرهای تعاملی:

شکل دیگری از بنرها، بنرهای تعاملی هستند. در این نوع بنرها که به تازگی بسیار مشهور شده اند، برای کاربران این امکان فراهم است که ارتباط دو طرف های را با تبلیغ کنندگان برقرار نمایند. به عنوان مثال، گزینه هایی به منظور ورود اطلاعات برای کاربران در نظر گرفته شده و به تناسب اطلاعاتی که کاربران وارد می کنند، پاسخ هایی به آنها داده م یشود. از بنرهای تعاملی غالباً در خریدها و ثبت نا مهای اینترنتی و مواردی از این قبیل استفاده م یشود. در اغلب موارد، ،Java Script، Java Applet ، HTML بنرهای تعاملی با استفاده از ساخته م یشوند.
خرده سای تها، شیوه تبلیغاتی دیگری در اینترنت هستند که از پنجر ههای کوچکی (کوچکتر از اندازه معمولی پنجره مرورگر) تشکیل شده اند و هنگام جست و جو در اینترنت، ناگهان بر روی صفحه نمایشگر ظاهر م یشوند و حاوی نوشت هها و تصاویر تبلیغاتی هستند و به پنجر ههای جهنده نیز معروفند.
پست الکترونیک، زیر مجموعه فناوری اینترنت بوده و سا لها قبل از وب، مورد استفاده قرار م یگرفته است و در سال های اخیر، با افزایش تعداد کاربران اینترنت برای تبلیغات، مورد توجه قرار گرفته است. براساس آمار، تعداد نام ههای الکترونیک تبلیغاتی که کاربران اینترنت سالانه دریافت م یدارند از ۴۰ عدد در سال ۱۹۹۴ به بیش از ۱۶۰۰ عدد در سال ۲۰۰ ۵ افزایش یافته است. پایین بودن هزینه، اثربخشی بالا و مدیریت آسان، از جمله مزایای آن به حساب م یآید.

این نوشته را هم حتما بخوانید  مارکتینگ یا بازاریابی چیست؟ شغل بازاریابی چیست و بازاریاب چه مسئولیت هایی دارد؟

شکل جدیدی از تبلیغات نیز توسط شبک ههای تلویزیونی کابلی به شکلی هوشمندانه در اختیار بینندگان قرار م یگیرد. به عنوان مثال در هنگام پخش یک فیلم سینمایی با مضمون فلسفی، هیچگاه نوشابه یا خوراکی تبلیغ نم یشود. از یک برنام های که مورد علاقه بیننده است استفاده م یشود تا محصولات مرتبط با همان علاقه نیز به بیننده معرفی شوند. به عبارت دیگر یک رابطه منطقی میان تبلیغ و برنامه وجود دارد. استفاده از تابلوها یا صفحات الکترونیکی بزرگ بر روی وسایل نقلیه، از جمله اتوبو سها نیز از شیو ههای جدید تبلیغات محسوب م یشوند که در کشورهایی چون ژاپن، آمریکا، هنگ کنگ و… به تبلیغ یا اطلاع رسانی مشغولند. نوع جدید دیگری از تبلیغات، ارسال پیام بر روی تلفن همراه است. به دلیل نزدیک بودن و در دسترس بودن همیشگی تلفن همراه در نزد صاحبان آنها، شانس دیدن و پسندیدن محصولات تبلیغاتی را به شدت بالا م یبرد.
به » باران اطلاعات « به زودی پژوهشگران ژاپنى، تبلیغات رسان هاى جدیدى را به نام جهان عرضه خواهند کرد. شبکه خبرى بى.بى.سى در آخرین گزار شهاى خود اعلام
تا چند سال دیگر پروژکتورهایى » سایبر سالوشن « کرد، محققان آزمایشگاه ژاپنى را اختراع م یکنند که در نقاطى خاص، بارا نهاى اطلاعاتى، تولید خواهند کرد.
قطر ههاى بارانى در اثر برخورد با زمین، حرک تهاى مواج تولید م یکنند و همچنین اگر مردم وارد این منطقه بارانى شوند، م یتوانند آگه یها را از طریق قطر ههایى که روى دست آنها م یافتد، ببینند.
از پژوهشگران این پروژه، تبلیغاتى که روى دست مصرف » یوکوایشى « به اعتقاد کننده ظاهر م یشود، م یتواند او را متقاعد کند که این پیام واقعا براى او تهیه شده است.

این نوشته را هم حتما بخوانید  روانشناسی رنگ در بازاریابی و برندسازی

تبلیغات زیرحسی یا نامرئی

تبلیغ زیرحسی توسط یک متخصص امور تبلیغات به نام جیمز ویکاری به کار رفت. او هنگام نمایش فیلم اسپارتاکوس در سالن سینما، عبارت “پاپ کورن بخورید” و “کوکا بنوشید” را با سرعت یک سه هزارم ثانیه، بدون اطلاع قبلی بینندگان، روی پرده سینما انداخت. پس از آن، تماشاگران در خلال فیلم، تمایل زیادی به پاپ کورن و نوشابه کوکاکولا در خود احساس کردند. در این شیوه، آن آگهی دهنده پیام خود را به گون های طراحی م یکند که از حاشی ههای پایین گسترة شنوایی و بینایی مخاطبان بهره گیرد تا ضمیر ناخودآگاه آنها را متأثر سازد. بدین منظور از شگردهای مختلف الکترونیکی و کامپیوتری و روان شناختی توأم استفاده م یشود.
حاشیه های پایین گسترة بینایی، شامل تشخیص ناخودآگاه صحن ههای نمایشی گذرا در مدت زمان کوتاه است. چشم انسان، صحن ههای نمایشی را که مدت زمان آنها کمتر از حدود یک دوازدهم ثانیه باشد، )مثلاً یک بیستم ثانیه( نم یتواند تشخیص دهد.
در سال ۱۹۷۹ ، در چند فروشگاه زنجیر های آمریکایی، در نوار موسیقی متداول در را با شدت صوتی کم در »! من دزدی نمی کنم « فروشگاه ها، صدای ضبط شده هرچند ثانیه به موسیقی اضافه کردند، به طوری که حس شنوایی خودآگاه، آن را دریافت نم یکرد. طبق ادعا، نتیجه این شد که در مدت نه ماه، تعداد سرق تها در فروشگاه ها به ۳۷ درصد کاهش یافت.
حاشیه های پایین گسترة شنوایی شدتی، شامل صداهایی با شدت حدود چند دسی بل که در شرایط معمولی شنیده نم یشود؛ و حاشی ههای پایین گسترة شنوایی بسامدی، شامل صداهای دارای بسامد کمتر از ۲۰ هرتز است. اختلاف نظر بسیار است. برخی » تبلیغات زیرحسی « دربارة موثر بودن یا موثر نبودن را رد م یکنند و برخی دیگر، آن » تبلیغات زیرحسی « از متخصصان تبلیغات، قاطعانه را بسیار موثر م یدانند. ماکس ساترلند، اینگونه تبلیغات تجاری را شیطن تهای عملیِ ،» تبلیغات زیرحسی « ، کلمات و تصاویر نهفته شده در متن تبلیغات م ینامد. همچنین در برخی از کشورهای صنعتی، صراحتا ممنوع شده است و بالطبع، انتشار مطالب علمی و تحقیقی دربارة تکنولوژی آن نیز، م یتواند ممنوع باشد. اما ممکن است در اشار ههایی شده باشد. در » تبلیغات زیرحسی « برخی از متون روانشناسی ترغیب، به برخی از کشورها نیز مقرراتی وجود دارد که آن را غیر قانونی م یسازد. برای مثال در ایران، طبق آیین نامه ساخت آگه یهای رادیویی و تلویزیونی اداره کل بازرگانی صدا و سیما، تبلیغات نامرئی از طریق رسان ههای رادیو و تلویزیونی صدا و سیما ممنوع است.
اصل ۱۵ : در آگه یها نباید با استفاده از تمهیدات فنی و یا به کارگیری تصاویر بازرگانی کوتاه و یا شیوه های دیگر، ضمیر ناخودآگاه مخاطب تحت تأثیر قرار گیرد و پیام مورد نظر بدون دادن آگاهی لازم به ببیندگان منتقل شود و اذهان آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

این نوشته را هم حتما بخوانید  ۳ ‌راه برای بالا بردن رتبه‌ی کلید واژه‌های برند شده‌‌ی شما

ویژگی های تبلیغ موفق

-۱ تماما بر درستی و راستی استوار باشد.
-۲ کاملاً یا دست کم تا آنجا که ممکن است، شفاف باشد.
-۳ علاوه بر تأمین اعتماد مخاطب، حسن نیت فرستندة پیام را روشن سازد.
-۴ بر آگاهی مخاطب، هرچند اندک، بیفزاید.
-۵ بیان و شیوة تبلیغ، با کاربرد واژ ههای نوین پذیرفته شده و تعابیر و تصاویر مناسب و مطلوب، جذابیت لازم را پیدا کرده باشد.
-۶ پر محتوایی پیام و غنای مضامین و ارزشمند بودن آن را تضمین نماید.
-۷ انرژی روانی انسان ها را در جهت ترقی و تعالی، جاری سازد و از این راه، حرکت تکاملی اجتماع و روند پیشرفت و تعالی فردی و اجتماعی را شتاب بخشد.

 نتیجه گیری

 دنیای آینده، دنیای رقابت، سبقت و سرعت است که مخاطب باوری را محور فعالیت و جایگاه یابی تبلیغات را مهمترین دغدغه برنام هریزان این صنعت قرار م یدهد. تبلیغات باید گوش های از ذهن مخاطب را اشغال کند. مردم آگه یهای مزاحم را نخوانده دور م یریزند. آنها تبلیغاتی که حیاط خان ههایشان را مملو از کاغ ذهای ب یمصرف م یکنند، دوست ندارند. تسخیر ذهن مخاطب، ب یتوجه به شناخت بازار و دانستن اینکه مشتریان چه کسانی هستند و تقسی مبندی آنان، به وجود نخواهد آمد، زیرا مخاطبان گروه های نامتجانسی هستند که همیشه مشابه نیستند. فرد فعال در عرصه تبلیغات با بهر هگیری از علوم مختلف از جمله روا نشناسی، جامع هشناسی و نیز شناخت فرهنگ و آداب و رسوم مخاطبان، م یتواند بهترین و کارآمدترین شیو هها را به کار گیرد.
در نهایت باید گفت که تبلیغات بر روی زندگی و نگرش افراد تأثیر بسیار زیادی دارد پس نباید باورها، اعتقادها، ارز شها، فرهن گها و … را به انحطاط کشید بلکه باید به آنها ارتقا بخشید و این بخشی از وظایف متخصصین تبلیغات است. با آگاهی صحیح از کارکرد تبلیغات، م یتوان حتی به دور از توسل به هرگونه حیله و نیرنگ، مخاطب را به سوی کالا و سازمان خود جلب کرد.
تبلیغات همه جا هستند، هر جا که باشی به سراغت می آیند، با شکل ها و شیوه های مختلف و هیچ نهاد و بنیادی از آن بی نیاز نیست.

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، هر شنبه به صورت ۱۰۰ در ۱۰۰ رایگان، جدیدترین آموزش‌های بازاریابی اینترنتی را در ایمیل خود داشته باشید

envelope-o
این مقاله را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

اگر در مورد این مقاله سوالی دارید یا نظری دارید، حتما آن را برایمان بنویسید.
ما تمامی سوالات را به دقت می‌خوانیم و طی ۲۴ ساعت به آن‌ها پاسخ می‌دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسایی ربات *